Premijos mokytojams

Kiekvienais metais Fondas pagerbia Lietuvos mokytojus bei trenerius, skirdamas jiems simbolines premijas. Šios premijos – tai padėka pedagogams, kurie nuolat dirba su itin gabiais Lietuvos vaikais, padėdami jiems siekti aukščiausių rezultatų respublikinėse olimpiadose bei tarptautinėse varžybose, konkursuose.

Mokytojus, kuriems skiriamos premijos, atrenka Fondo valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos rekomendacijas, Fondo vykdomos LMTA dėstytojų apklausas, LTOK ir sporto federacijų bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus nacionalinių dalykinių olimpiadų duomenis.

Atrankos kriterijai

Pretenduoti į premiją gali konkretaus dalyko mokytojai, kurie atitinka visus šiuos kriterijus:
• Praėjusiais mokslo metais mokytojas paruošė bent vieną respublikinės dalykinės olimpiados prizininką;
• Per pastaruosius penkerius mokslo metus mokytojo ruošti mokiniai respublikinėse olimpiadose bent 5 kartus užėmė prizines (1-3) vietas.

Pretenduoti į premiją gali treneriai, kurie atitinka visus šiuos kriterijus:
• Praėjusiais mokslo metais treneris paruošė bent vieną respublikinių ar tarptautinių varžybų prizininką;
• Per pastaruosius penkerius mokslo metus trenerio ruošti mokiniai respublikinėse ar tarptautinėse varžybose bent 5 kartus užėmė prizines (1-3) vietas.

Pretenduoti į premiją gali muzikos mokytojai, kurie atitinka bent 4 iš šių kriterijų:
• Mokytojas nuolat ruošia respublikinių ar tarptautinių konkursų, ne mažiau, kaip dviejų turų struktūros, prizininkus;
• Mokytojas yra paruošęs bent vieną tarptautinio konkurso, kuris yra tarptautinių konkursų organizacijų EMCY ar FMCIM narys, arba trijų turų, kurių paskutiniame solistai pasirodo su orkestru, struktūros, prizininką;
• Nuolat sėkmingai paruošia vaikus aukštos klasės profesionaliais atlikėjais;
• Mokytojas dar nėra gavęs Fondo mokytojų skatinimo projekto premijos;
• Mokytojas nuolat talkina Fondo veikloje.